ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van domeinregistratie en hosting in de breedste zin van het woord zoals CK Interactive deze aanbiedt op het World Wide Web.
2. Beide partijen verplichten zich wederzijds om zich aan de gemaakte afspraken te houden zoals vastgelegd in deze voorwaarden en deze voorwaarden naar behoren in te vullen.
3. CK Interactiveheeft het recht, zonder vooraankondiging, updates op de server(s) uit te voeren die CK Interactivenoodzakelijk acht voor een optimale werking van de server.
4. CK Interactive gebruikt email voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van Client om ten allen tijde een actief emailadres te hebben en CK Interactive hiervan op de hoogte te brengen, en emails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.
5. CK Interactive stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Cliënt verklaart CK Interactive nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
6. Het onderhoud aan de website wordt uitgevoerd op het kantoor van CK Interactive en/of op locatie bij haar partners,tenzij fysieke aanwezigheid bij Cliënt noodzakelijk is indien CK Interactivedaar aanleiding toe ziet.
7. Indien dataverkeer per maand wordt overschreden en/of meer ruimte op de harde schijf van de server wordt gebruikt door Cliënt, dan zal op basis van Fair-Use Policy worden afgerekend. Cliënt zal hiervan in kennis worden gesteld middels de eerstvolgende factuur.
8. De dienstverlening bestaat uit het hosten van de website op de WIND Internet-server(s), het onderhouden van de inhoud van de websites en het aanpassen van webpagina’s die gratis worden uitgevoerd, mits de werkzaamheden maximaal 15 minuten in beslag nemen (zulks ter beoordeling van CK Interactive) met een maximum van 1 uur op jaarbasis. Het overige meerwerk zal worden uitgevoerd op basis van nacalculatie waarbij Cliënt vooraf een prijsopgave ontvangt.
9. Het technisch beheer vindt plaats vanuit het kantoor van CK Interactive op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.
10. De maximale responsetijd is binnen één (1) werkdag door de contactpersoon of een adequate vervanger. Onder responsetijd wordt verstaan de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip dat de storing bij CK Interactive telefonisch is gemeld en het tijdstip waarop CK Interactive op afstand of ter plaatse een begin maakt met de (herstel)werkzaamheden.
11. Storingen dienen, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium en tijdens kantooruren, uitsluitend telefonisch gemeld te worden door de aangewezen contactpersoon of diens vervanger aan CK Interactive. Het telefoonnummer dat hiervoor kan worden gebruikt is 070-3227350.
12. In het geval van wanbetaling, wangedrag, oneigenlijk gebruik of contractbreuk heeft CK Interactive het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand schakelt CK Interactive een incassobureau in waarvan de kosten geheel op Cliënt verhaald zullen worden.
13. De producten en diensten van CK Interactive mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. CK Interactiveneemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van Cliënt. Cliënt zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (spam). Cliënt zal geen materiaal naar de servers uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op de servers mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van CK Interactive.
14. CK Interactive houdt Cliënt verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratievoorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
15. CK Interactive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele complicaties bij het verhuizen van een domeinnaam zelfs als dit er voor zorgt dat de domeinnaam niet voor u verhuisd kan worden of verloren gaat. Bij eventuele foutieve verhuizingen zullen de daar uit voortvloeiende kosten bij u in rekening gebracht worden.
16. CK Interactive houdt Cliënt verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van hostingvoorzieningen zoals CK Interactive deze aanbiedt op het World Wide Web.
17. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van CK Interactive is toegestaan mits dit vooraf is aangevraagd bij CK Interactive en zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt.
18. CK Interactive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan hard- en software en verlies van data.
19. CK Interactive draagt geen verantwoording voor de inhoud van de website en de eventueel daarbij behorende bestanden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor een (dagelijkse) back-up van de benodigde bestanden.
20. Cliënt gaat deze overeenkomst met CK Interactive aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend per 12 maanden verlengd.
21. Tarieven voor de diensten en producten zullen per automatische incasso worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
22. CK Interactive behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de Gebruiker ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het niet incasseerbaar zijn van een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen et cetera.
23. CK Interactive heeft het recht om eenzijdig de overeenkomst te beëindigen in het geval dat Cliënt een niet naar behoren functionerende website, als gevolg van een update of upgrade van de server, operationeel wil hebben. CK Interactive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende kosten.
24. Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaam, dan wel oneigenlijk gebruik zijn ten bate van Cliënt.
25. Alle omschrijvingen waarin deze voorwaarden niet in voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing welke op aanvraag toegestuurd kunnen worden.
26. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden. Mochten een of meer punten uit deze overeenkomst in strijd zijn met de wet, dan blijven de andere punten onverminderd geldig. 

 
 


Contactgegevens

Nederland:
Gevers Deynootweg 61
Postbus 87970
2508 DJ Den Haag
+31 (0)6 150 960 11 (Michel)
+31 (0)6 212 78 639 (Martijn)
info@c-k.nl

  

 

 

© CK Interactive 1999 - 2010 - algemene voorwaarden